Vil ikke øremerke

Publisert

Da Kunnskapsdepartementet nylig fordelte midler til skolearbeid ble støtten til LLH og Skeiv ungdom halvert. Det er fortsatt usikkert om Blikk blir å finne i skolebibliotekene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er feil å øremerke midler og varsler nå at det legges inn nye kriterier for tildeling. – Det er flere som har påpekt at homo fortsatt er det mest utbredte skjellsordet i skolen og at homofile utsettes for mer mobbing enn heterofile. Dette er jeg helt enig i og ser ingen grunn til å bestride det. Det er også klart at det er viktig å gjøre noe med dette, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Blikk Nett. I 2011 etablerte LLH tiltaket Rosa kompetanse skole for å øke lærernes kompetanse om lhbt-personer og gjøre det tryggere for denne gruppen i skolen. Derfor kom det som en overraskelse for LLH at Rosa kompetanse fikk halvert støtten i årets tildeling.– Det vi har gjort er å si at alle skal søke på likt grunnlag. Potten er på cirka 23 millioner kroner, penger som går til frivillige lag og organisasjoner som på en eller annen måte har et opplegg i skolen, sier Røe Isaksen og forteller at det er mange ideelle organisasjoner som søker hvert år. – I budsjettet som lå inne da jeg tok over var det en del øremerkede midler til Rosa kompetanse, altså midler de hadde fått før de søkte. I denne omgang bestemte vi at alle skal søke på likt grunnlag. Grunnen til det er rett og slett fordi det er så mange gode tiltak. Det betyr at man i denne sammenhengen må sette ulike tiltak opp mot hverandre, fordi det er en begrenset pott. Målet er å øremerke så lite som mulig og at alle kan søke. Det fører til at flere søker, og i år søkes det om dobbelt så mye midler enn det som er tilgjengelig.

Nye kriterier

Kunnskapsministeren er opptatt av at det skal være ryddighet når disse midlene skal fordeles og tar utgangspunkt i anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet.– Men i utgangspunktet synes jeg ikke det er en ryddig prosess slik fordelingen gjøres i dag. Derfor legger vi om fra og med neste år. Per i dag er det departementet som fordeler midlene, på samme tid som vi er klageinstansen for de som ikke får midler eller er misfornøyd med midlene de får. Fra og med neste år legger vi inn nye kriterier for søknadene og legger noen føringer for hvem som kan søke, og så overlater til Utdanningsdirektoratet å fordele midlene.

– Er dagens praksis for dårlig?

– Nei, jeg vil ikke si dårlig, men det har vært noen uryddige situasjoner, sier Røe Isaksen og viser til da Audun Lysbakken måtte gå i 2012 fordi Kunnskapsdepartementet ga penger til et selvforsvarskurs til en organisasjon med flere medlemmer av SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom i ledelsen. – Slik det er i dag er det en uryddig prosess ved at tildelingen delvis er basert på Utdanningsdirektoratets vurdering og i tillegg en politisk vurdering på toppen av det. Utdanningsdirektoratet er nærmere organisasjonene og lagene som søker midler, og innstillingene til årets midler er tatt med utgangspunkt i rådene vi får fra direktoratet.

– Ved regjeringsskiftet ble det sagt at «lhbt-potten» ikke skulle røres. Men er det ikke nettopp det som skjer nå?

– Jeg har ikke lovet det, og jeg mener fortsatt det er riktig at potten på 23 millioner kroner ikke skal være øremerket. Det er rimelig at Røde kors, LLH og andre søker på samme vilkår. Jeg har full forståelse for at Rosa kompetanse gjerne skulle sett at de fikk full pott.Blikk fikk også kutt i årets budsjett. Søknaden om videreføring av skolebiblioteksordningen ble avslått. Rundt 500 bibliotek har siden 2006 fått Blikk ved hjelp av tildelte midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Skolebibliotek har vært prioritert etter Kunnskapsdepartementets anmodning.

– Hva ligger til grunn for at Blikk fikk avslag på sin søknad om videreføring av skolebiblioteksordningen?

– Det er snakk om midler som ingen har krav på, sånn i utgangspunktet. Ordningen har vært et spleiselag mellom Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, men fra og med neste år blir dette underlagt Utdanningsdirektoratet. Da vil man måtte søke hvert eneste år. Noe mer vil jeg ikke si om denne konkrete saken da Kunnskapsdepartementet også er ankeinstansen for en eventuell klage.

– Rosa kompetanse har sterke støttespillere, som Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet, bak seg som også mener det er viktig med lhbt-fokus i skolen, all den tid dette ikke ligger i lærerutdanninga. Er det noe du tar innover deg?

– Men dette handler om at man må sette en rekke gode tiltak opp mot hverandre. Hvis det skal være øremerkede midler i potten, så betyr det at det blir færre midler å søke på for andre, herunder Elevorganisasjonen.

– Er det politisk vilje til å øke potten?

– Det får vi se på. La oss heller fokusere på lærerutdanninga, som jeg mener er et godt poeng. Vi har et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanninga som heter PEL, som er et utvidet pedagogikkfag som blant annet skal gi kunnskap om og forståelse av religiøst og kulturelt mangfold. Der ligger nok også Rosa kompetanse inne, men det kan godt hende det ikke er tydelig nok. Kunnskapsministeren forteller at departementet nå ser nærmere på arbeidet som er gjort med hensyn til mobbing i skolen.– Det skal legges inn en ekstra styrking av antimobbing-arbeidet i skolen i budsjettet og der er Rosa kompetanse en veldig naturlig del av det hele - nettopp fordi vi vet at homofile og transpersoner er ekstra utsatt, sier Røe Isaksen.

Les også

: Kutt for rosa kompetanse