BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Grunde Kreken Almeland.
Grunde Kreken Almeland.

– Vår ambisjon er å gi hver enkelt større frihet til å være seg selv

Grunde Kreken Almeland, stortingskandidat og leder av Oslo Venstre, svarer på vegne av partiet Venstre.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme Venstre?

– Venstre er det eneste liberale partiet. Vår ambisjon er å gi hver enkelt større frihet til å være seg selv og leve det livet man selv ønsker seg, samtidig som vi tar ansvar for fellesskapet.

– Venstre kjemper for et åpnere og mer mangfoldig samfunn, hvor skeives rettigheter styrkes, og alle kan leve godt, uavhengig av legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– Vi er imot konverteringsterapi, og har vært pådriver i Stortinget og i regjering for et forbud. Konverteringsterapi er ikke behandling, men en sterkt skadelig praksis som ødelegger liv. Et forbud er viktig for å ivareta skeives rettigheter.

– Det er en stor seier at det nå blir straffbart «behandle» noen som ikke har samtykket til det, å presse noen til å delta i konverteringsterapi, og mot all slik virksomhet overfor barn.

– Dette er et viktig steg. Framover må arbeidet mot konverteringsterapi forsterkes.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Ja.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Ja, for hatkriminalitet er et stort og underkommunisert problem. Mange skeive opplever dessverre ikke at de er like trygge som andre i offentligheten. Enkelte grupper, slik som skeive flyktninger, melder også sjeldnere i fra om forhold i frykt for at det skal påvirke deres egen situasjon. Det er uholdbart. Venstre mener blant annet at det trengs større kompetanse på hatkriminalitet i politiet. I dag er det store mørketall, fordi hatkriminalitet ofte ikke gjenkjennes, og kun eksempelvis kategoriseres som vold. I regjering har vi fått gjennomsalg for at det skal etableres et nasjonalt kompetansesenter mot hatkriminalitet, slik at alle politidistrikt skal ha tilgjengelig kompetanse på dette.

– I 2021 ble de satt av 7 millioner kroner til dette i statsbudsjettet, i tillegg til 3 millioner kroner til forskning for feltet. Dette er viktige første steg, men vi vil mer. Særlig blir det viktig å påse at utvidelsene av hatkrimbestemmelsene til også å gi vern for kjønnsidentitet følges opp.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Venstre er positive til begge deler. Regnbuefamilier må ha like rettigheter som andre familier. Foreldre må ha like rettigheter, uansett kjønn. Vi er nødt til å oppdatere lovverket, slik at det er tilpasset de moderne familieformene som finnes i dagens samfunn. Vi tror at det viktigste for barna er å få vokse opp i trygge og stabile familier – ikke hvordan denne familien er satt sammen. Venstre vil også jobbe for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og mer forutsigbare.

– Dette er viktig for både foreldre og barn, enten man adopterer gjennom surrogati eller ikke (Venstre vil tillate altruistisk, altså ikke-kommersiell surrogati). I tillegg vil vi arbeide for at regelverket rundt adopsjon og surrogati skal likestille alle samlivsformer. Vi vil gjøre det enklere for skeive foreldre å få juridisk foreldreskap. Dette vil sikre dem permisjonsrettigheter, og det vil sikre barna formell tilknytning og rettigheter til arv.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Dersom vi skal sørge for at skeive får bedre levekår og styrkede rettigheter, må vi jobbe med kunnskap, kompetanseheving og holdningsendring på alle nivåer i samfunnet. Det er svært viktig å starte tidlig, og barnehagen, skolen og skolefritidsordningene må bidra aktivt i likestillingsarbeidet.

– Venstre vil forbedre undervisning om seksualitet, kropp og grensesetting helt fra barnehagenivå. Seksualitetsundervisningen i grunnskolen må styrkes og gjøres mer inkluderende.

– Vi vil rekruttere minst 500 nye helsesykepleiere de neste fire årene. Elever må ha bedre tilgang på helsesykepleiere på skolen, slik at de får den hjelpen og støtten de trenger – idet de trenger det. Som et ledd i generell kunnskapsheving, må også helsesykepleiere ha kompetanse på skeive problemstillinger.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– På kort sikt er løsningen et mer tilgjengelig psykisk helsetilbud, for alle.

– På lang sikt handler det om å ta tak i årsakene til at skeive har dårligere psykisk helse enn andre. De opplever i større grad fordommer, hat og stigmatisering. Derfor er det viktig å fortsatt ha gode levekårsundersøkelser som kartlegger dette, ha en mer inkluderende seksualitetsundervisning i skolen og drive aktivt holdningsskapende arbeid og kompetanseheving i samfunnet.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Venstre vil føre en liberal og human asyl- og innvandringspolitikk som tar vare på dem som har behov for beskyttelse. Flyktningspørsmål løses best gjennom internasjonalt samarbeid. Vi vil ta imot kvoten som tildeles oss fra FN, og følge FNs høykommisær for flyktningers anbefalinger.

– Skeive flyktninger er en liten gruppe som har levd med stigma over lang tid. Mange av dem sliter med å dokumentere legningen sin, fordi de har gjort alt de kan for å skjule den. Skeive flyktninger må behandles verdig og likeverdig. De skal ha lik rett til familiegjenforening som andre.

– Derfor er det viktig at saksbehandlerne får mer kunnskap om denne gruppa, og dermed bedre forutsetninger for å gjøre riktige vurderinger. Venstre vil også gjennomgå lovverket, slik Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har bedt om, for å sørge for at skeive flyktninger ikke diskrimineres.

Powered by Labrador CMS